OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, że administratorem danych osobowych jest Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. z siedzibą w Łobzie przy ulicy Wojska Polskiego 17, (zwana dalej „Spółką”) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000819399, numer REGON: 385095640, NIP: 2530350039, nr. tel. 91 3974486.; e-mail: info@lobez-pk.pl.

W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 508262931, następującym adresem korespondencyjnym Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. z siedzibą w Łobzie przy ulicy Wojska Polskiego 17, 73-150 Łobez lub za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: rodo@lobez-pk.pl

Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
• w celu zawarcia i realizacji umowy przelewu praw i obowiązków zawieranej pomiędzy Spółką, Gminą Łobez – Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łobzie oraz Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; zwane dalej „RODO”). Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy;
• w celu zawarcia i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; zwane dalej „RODO”). Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy;
• w przypadku gdy Pani/Pan występuje w imieniu innego podmiotu, Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane również w celu ustalenia prawidłowej reprezentacji podmiotu reprezentowanego przez Panią/Pana i zagwarantowania odpowiedzialności za zobowiązania tegoż podmiotu. Podstawą prawną dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa się więc zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podanie przez Panią* / Pana* danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do prawidłowego świadczenia przez Spółkę usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości prawidłowego wykonywania przez Spółkę obowiązków umownych wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1437z późn. zm.), w szczególności zaś powiadamiania o przerwach w świadczeniu usług, prawidłowego rozliczania należności za świadczone przez Spółkę usługi oraz uniemożliwienie przeprowadzania procedury reklamacyjnej.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; wykonywania obowiązków prawnych przez Spółkę; w którym przepisy nakazują Spółce przechowywać dane; w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Spółkę.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pana* / Pani* dane, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Spółkę tj. pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki*, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie* innym odbiorcom danych np. kurierom (placówkom pocztowym)*, bankom*, ubezpieczycielom*, kancelariom prawnym* lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani* / Panu* prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez Spółkę danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia w/w danych.
Na czynności Spółki związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione przez Panią* / Pana* dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Spółka nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.DANE

Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Woj. Polskiego 17
73-150 Łobez

NIP: 2530350039
REGON: 385095640
KRS: 0000819399