PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Łobzie zostało powołane w celu wykonywania zadań własnych Gminy Łobez w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz do realizacji innych zadań mieszczących się w kategorii zadań użyteczności publicznej gminy. Ponadto może prowadzić również inną działalność pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o gospodarce komunalnej.

Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zobowiązane jest do:
- prowadzenia działalności wodnej i kanalizacyjnej na zasadach określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na warunkach ustalonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy;
- do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przestrzegania wymagań ograniczania szkodliwego oddziaływania na środowisko i utrzymania możliwie niskich kosztów prowadzenia działalności;
- zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody dla odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków;
- spełniania wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej;
- prowadzenia systematycznej kontroli jakości dostarczanej wody;
- wprowadzenia planów bezpieczeństwa wody na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Ramowej Dyrektywy Wodnej, Normy PN-EN 15975-2 dotyczącej bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę do spożycia.

ŁPK Sp. z o.o. na terenie Gminy Łobez będzie zarządzało:
- 15 ujęciami wodociągowymi (w tym 14 wiejskich i 1 miejskie), zaopatrując w wodę 28 miejscowości;
- sieciami wodociągowymi;
- komunalną oczyszczalnią ścieków w Łobzie;
- 22 przepompowniami ścieków;
- siecią kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łobez w miejscowościach Łobez, Suliszewice, Niegrzebia, Wysiedle oraz Dalno.

Ponadto świadczymy następujące usługi:
- montaż wodomierzy dodatkowych (służących m.in do podlewania ogrodu) lokalowych;
- wymiana wodomierzy dodatkowych;
- wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;
- dezynfekcja przyłączy oraz wewnętrznych instalacji wodociągowych;
- remonty (malowanie, tynkowanie, kładzenie glazury itp) usługi koparką;
- koszenie;
- dezynfekcja placów zabaw;
- czyszczenie kanalizacji ciśnieniowo - WUKO oraz przy pomocy pojazdu asenizacyjnego.

DANE

Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Woj. Polskiego 17
73-150 Łobez

NIP: 2530350039
REGON: 385095640
KRS: 0000819399
All rights reserved. Copyright 2019 ŁPK Sp. z o.o. Created by: SYSADM.EU